Head of Valuation

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 108 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. 
 
 
Head of Valuation får ansvaret for at det er god kvalitet i verdsettelse for alle investeringsaktiva i samtlige porteføljer. 
 
Porteføljen er kompleks og med bl.a renter, aksjer, derivater, valuta, hedgefond, private equity, direkte eiendomsinvesteringer og eiendomsfond. Porteføljen vokser raskt og teamet økes også med Head of Mid-/Backoffice. 
 
 
Sentrale arbeidsoppgaver 
Bidra med kompetanse og kapasitet til å gjøre en uavhengig og selvstendig vurdering for aktiva som verdsettes internt av OPF
Sørge for gode prosesser og rutiner for verdsettelse og kvalitetssikre at systemer leverer kvalitetsdata
Forbedre og digitalisere prosesser
 
 
Ønsket kompetanse
Solid kompetanse og erfaring fra verdsettelse av obligasjoner og renteinstrumenter / -derivater
God finansfaglig forståelse for ulike investeringsprodukter 
Erfaren systembruker (porteføljesystemer, Bloomberg etc) og en som ser perspektiver for utviklingsmuligheter
Evne til å bidra i automatiseringsarbeidet - gjerne programmeringserfaring
Relevant utdanning på masternivå og solid finansteoretisk innsikt 
 
 
Head of Valuation rapporterer til Head of Mid-/Backoffice og inngår i Finans- og risikostyringsavdelingen. Teamet med fem medarbeidere, jobber tett med resten av kapitalforvaltningsavdelingens 14 ansatte. Les mer på opf.no 
 
Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. Registrer interesse direkte på kinderstiff.no 
 

Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Bank & Finans, Eiendom / Eiendomsmegling, Forsikring