Head of Mid- / Backoffice

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 108 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. 
 
 
Ny leder skal sørge for god kvalitet på verdsettelse, avkastningsmåling og backoffice for OPFs investeringsportefølje. Stillingen er nyopprettet og lederen får ansvaret for å sikre hensiktsmessige strukturer, videreutvikle teamet og mulighetene i nytt porteføljesystem (Vitec Portman).
 
Porteføljen er kompleks og med bl.a renter, aksjer, derivater, valuta, hedgefond, private equity, direkte eiendomsinvesteringer og eiendomsfond. Porteføljen vokser raskt og teamet økes med Head of Valuation i tillegg til denne lederrollen. 
 
 
Sentrale arbeidsoppgaver 
Sikre at OPF har kontinuerlig oppdatert oversikt for alle investeringsaktiva i samtlige porteføljer
Ansvarlig for god kvalitet på verdsettelse, avkastningsmåling og backoffice 
Sørge for at enheten har kompetanse og kapasitet til å gjøre en uavhengig og selvstendig vurdering i verdsettelse av aktiva og beregning av avkastning
Sørge for gode prosesser og rutiner og at systemer leverer kvalitetsdata
Lede og utvikle teamet
 
Ønsket kompetanse
God finansfaglig forståelse for ulike investeringsprodukter, inkludert renteinstrumenter og derivater  
Erfaringsbakgrunn fra kapitalforvaltningsmiljø med bredt investeringsunivers og kjenner verdikjeden i backoffice
Erfaren porteføljesystembruker som kan bidra i automatisering og ser utviklingsmuligheter for forretningsområdet 
Ønsker å ta et lederansvar 
Relevant utdanning på masternivå
 
 
Head of Mid-/Backoffice rapporterer til CFO og inngår i Finans- og risikostyringsavdelingen. Teamet med fem medarbeidere, jobber tett med resten av kapitalforvaltningsavdelingens 14 ansatte. Les mer på opf.no
 
Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. Registrer interesse direkte på kinderstiff.no 

Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Eiendom / Eiendomsmegling, Forsikring