Norad søker økonomer som kan bidra til solid, strategisk og effektiv forvaltning av bistandsmidler

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. 

 Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (https://www.norad.no/om-norad/gronnere-bistand/)

Norad trenger 2-3 økonomer som kan bidra til solid, strategisk og effektiv forvaltning av Norges bistandsmidler

Norad skal sikre at norske bistandsmidler blir brukt så effektivt som mulig for å oppnå prioriterte mål i utviklingspolitikken og FNs bærekraftsmål.

På oppdrag fra Stortinget og Regjeringen forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Norad jobber med noen av verdens mest komplekse problemer, og skaper resultater gjennom helhetlig og langsiktig innsats.

Norad samarbeider med FN-systemet, internasjonale finansieringsinstitusjoner, utviklingsbanker, myndigheter, sivilt samfunnsorganisasjoner og privat næringsliv. Vi jobber i en verden i konstant endring, og bistanden reflekterer dette med nye partnere, nye tematiske satsingsområder og innovativ finansiering.

Nå styrker vi oss ved å rekruttere 2-3 økonomer som skal bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre norsk bistand. Økonomene vil jobbe i ulike deler av organisasjonen, men også inngå i et større økonomifaglig nettverk på tvers av seksjoner og avdelinger. Vi søker derfor etter ulike profiler og forventer ikke at alle søkere oppfyller alle kvalifikasjonskravene.   


Arbeidsoppgaver

 • Være ressursperson for økonomifaglige spørsmål 
 • Ha dialog med partnere og givere om budsjettmessige spørsmål, finansiell rapportering og risiko, herunder arbeid for å forebygge og avdekke økonomiske misligheter
 • Gjøre faglige vurderinger og gi råd knyttet til styrearbeid i multilaterale organisasjoner, inkludert FN, globale fond og innovative finansieringsmekanismer
 • Bidra til opplæring innenfor de samme områdene i Utenriksdepartementet og Norad
 • Bidra til Norads bredere endrings- og forbedringsprosesser, utvikling av effektive og brukervennlige forvaltningsrutiner og systemer
 • Delta aktivt i samarbeidsfora med de øvrige økonomene i Norad
 • Det tas forbehold om at andre oppgaver kan tillegges etter behov


Kvalifikasjoner

 • Relevant økonomiutdanning på mastergradsnivå. Arbeidserfaring innen fagområdet kan veie opp for krav om utdanning
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen økonomistyring
 • Relevant erfaring vil telle positivt, for eksempel erfaring med å følge opp prosjekter eller programmer i regi av multilaterale organisasjoner, offentlige institusjoner, frivillige organisasjoner eller privat sektor
 • Erfaring med å forebygge, avdekke og håndtere økonomiske misligheter vil telle positivt 
 • Praktisk erfaring fra arbeid med større programmer, finansinstitusjoner, fond, offentlig-privat samarbeid, eller garanti-instrumenter, vil bli vektlagt positivt
 • Erfaring med utvikling av retningslinjer og rutiner, forebygging samt håndtering av økonomisk mislighold vil telle positivt
 • Kunnskap om norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk. Ytterligere språkkunnskaper (spansk, fransk, portugisisk) er en fordel


Personlige egenskaper

 • Strukturert og resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra der det er behov
 • Evne til å utvikle og drive arbeidet fremover – på egenhånd og sammen med andre
 • Evne til å se helhet, jobbe strategisk, samt identifisere og iverksette effektiviseringstiltak
 • God formidlingsevne og gode samarbeidsevner
 • Personlig integritet og etisk bevissthet


Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en internasjonal bransje
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse


En moderne og flott kantine, et velutstyrt treningsrom og et rikholdig fagbibliotek 

Tilsettingene er faste og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 478 300 - 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Har du spørsmål om stillingen er det bare å kontakte Underdirektør Jorun Sigrid Nossum på telefon 99 79 60 77, eller Seniorrådgiver HR Kjell Arne Klingen på telefon 472 60 804
 
Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 
Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene. 


Lignende søk: Konsulent, Interesseorganisasjoner, Offentlige tjenester / Forvaltning