Administrerende direktør

Grunnlegger og nåværende administrerende direktør ønsker å fortsette i en mer operativ rolle i selskapet med forvaltning av obligasjoner og eiendom. Vi søker derfor hans erstatter i rollen som administrerende direktør.

Anaxo Forvaltning søker ny adm. direktør som kan videreføre forvaltningen, de gode kunderelasjonene og være med på videre utvikling av forvaltningsselskapet og fondstilbudet.

Ansvar
Anaxo er et analysedrevet forvaltningsselskap som foretar egne analyser i nært samarbeid med eksterne analytikere. Våre investeringer kan være med oss i flerfoldige år. Det er viktig å holde seg løpende orientert om markeder og forventet utvikling både på makro- og mikronivå. Slik kompetanse er en forutsetning for å vurdere fondets risikoprofil, samt hvilken andel man til enhver tid allokerer mellom de tre aktivaklassene som fondet investerer i.

Daglig leder er ansvarlig for å levere optimal risikojustert avkastning innenfor gjeldende forvaltningsmandat.

Forvaltning er et lagspill, men med klar ansvarsfordeling mellom medarbeiderne. Det er derfor viktig å videreføre lagånden og sørge for at de ansatte spiller hverandre gode. Daglig leder skal bidra aktivt til at de ansatte er motiverte, og at grunnlag for beslutninger holder et høyt faglig nivå. Daglig leder vil være involvert i analysearbeid og skal fremstå som en god coach i arbeidet som utføres.

Daglig leder arbeider nært med ansvarlig sjef for Compliance for å sikre at selskapet til enhver tid utøver sin forvaltning i tråd med pålegg fra offentlige myndigheter.

Det er lagt vekt på relasjonsbygging overfor våre investorer gjennom forskjellige aktiviteter. Det er viktig at en daglig leder evner å opprettholde god kontakt med våre investorer og følger opp henvendelser fra disse.

Fondets størrelse skal primært økes gjennom positiv avkastning, og ved å erstatte innløst kapital med nytegninger fra nye eller eksisterende investorer.

Arbeidsoppgaver

 • Lede selskapets investeringsvirksomhet, herunder analysere og vurdere nye investeringsmuligheter innenfor selskapets investeringsstrategi. Hovedfokus er norske og nordiske børsnoterte aksjer
 • Utvikle selskapet videre i samarbeid med styret
 • Videreutvikle gode rapporteringssystemer for avkastnings- og risikomåling
 • Jobbe nært med ansvarlig for Compliance
 • Oppfølging av fondets investorer
 • Ansvarlig for budsjetter, prognoser og likviditetsstyring
 • Rapportere periodisk til styret, herunder ansvarlig for skatt, regnskap og årsoppgjør i samarbeid med selskapets forretningsfører
 • Følge opp depotmottaker, revisor og meglerforbindelser
 • Kontinuerlig utvikling av selskapet, herunder vurdere ressurssituasjon, systemer, prosesser og rutiner knyttet til løpende drift av selskapet

 

Erfaring og kvalifikasjoner

 • Økonomisk eller teknisk utdannelse på masternivå
 • Min 7-10 års erfaring med forvaltning av norske/nordiske aksjer med gode resultater. Gjerne også erfaring med øvrige aktivaklasser
 • Lidenskapelig interesse for forvaltning av verdipapirer
 • Generelt god regnskapsforståelse samt kunnskap om, og interesse for avkastnings- og risikomåling
 • Godt nettverk blant investorer, fortrinnsvis Family Offices og HNWI

 

Verdsatte personlige egenskaper
Vi søker etter deg som er analytisk, strukturert og har god forretningsmessig og mellommenneskelig forståelse. Den rette kandidaten har både evnen og viljen til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Du må trives med det operasjonelle, samtidig som du må ha evnen til å løfte blikket. Videre er du selvgående og løsningsorientert med en positiv holdning. Som person er du en relasjonsbygger av natur og evner å skape tillit mot våre investorer.

 

Hvorfor velge Anaxo Forvaltning og denne muligheten?
For rett kandidat kan vi tilby en variert arbeidshverdag med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil opparbeide deg spennende relasjoner og få erfaring med mange utfordrende prosesser, prosjekter og selskaper.

Du vil lede et team av forvaltere/analytikere som har lang erfaring innen faget og som har de siste 11 år bygget opp et velrenommert forvaltningsmiljø.

Anaxo Forvaltning har både et formelt og uformelt samarbeide med Ness, Risan & Partners AS (NRP). Gjennom dette samarbeidet har man etablert forvaltningsselskapet NRP Anaxo Management AS som forvalter aksjefondet NRP Anaxo Nordic m2. Dette fondet investerer hovedsakelig i nordiske eiendomsaksjer Det er aktuelt å etablere flere bransjefond i tiden fremover. Ny adm.dir. i Anaxo Forvaltning kan bli sentral i arbeid med å etablere nye fondsstrukturer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Petter Endsjø hos vår samarbeidspartner Hartmark Executive Search (Tlf. 90 83 30 50) eller Ole Anker-Rasch i Anaxo Forvaltning (Tlf. 920 52 772). Søknadsfrist 11.10.2021.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Toppleder