Hvilke hovedoppgaver har styret?

Skrevet av
Bjarne Aamodt

Publisert
21 aug 2020

21 aug 2020 • av Bjarne Aamodt

Hvor mange hovedoppgaver har styret? – I hvert fall 4!
Mange tror at styret kun har 3 hovedoppgaver, nemlig:
1. Sørge for kompetent og motivert daglig leder til enhver tid.
2. Bidra til utviklingen av bedriften – Strategi.
3. Kontroll og oppfølging, herunder måloppnåelse.
 
Bjarne Aamodt
Partner og styreleder i iStyrelsen AS
 
 
Men den fjerde hovedoppgaven er like viktig, og stadig viktigere:
4. Sørge for kontinuerlig forbedring og utvikling av styrets evne til å utføre et verdiskapende og bærekraftig styrearbeid; – Styrets egenutvikling.
  Bjarne Aamodt
Partner og styreleder i iStyrelsen AS
Oppgavene i og struktureringen av det verdiskapende styrearbeidet ble bl.a. beskrevet i en tidligere artikkel, med særlig vekt på de tre første oppgavene. I denne artikkelen vil vi se nærmere på den fjerde oppgaven.
 
Styrets egenutvikling med nødvendig prioritet
Utviklingen over tid av kravene til styrets evne til verdiskapende og bærekraftig styrearbeid kan illustreres som i følgende figur:
 
Som det vises i figuren vil morgendagen kreve at styret utvikler sin evne til å utføre alle de tre første oppgavene nevnt ovenfor i en endret kontekst; – altså med nye, krevende forutsetninger. Særlig vil dette gjelde:
 • Krav til styrekollegiets kompetanse og andre viktige egenskaper (som nye teknologier, politisk forståelse, risikoforståelse, samarbeidsevne, relasjonsbygging, selvtillit og trygghet, proaktivitet, etc.)
 • Styrets arbeidsform
Det burde være åpenbart at styrets egenevne ikke utvikler seg automatisk av seg selv. Det må investeres i tid og tiltak på samme måte som en bedrift investerer i utvikling av nye produkter og tjenester gjennom forskning og utvikling. Altså må styrets egenutvikling settes på dagsorden med den nødvendige prioritet!
 
Hvordan skal styret drive sin egenutvikling?
La det være sagt med en gang, – styrene i forskjellige bedrifter er ulike. Konsernstyrer har helt andre rammevilkår enn f.eks. styret for en gründer-bedrift. Dette vil derfor også være reflektert gjennom styrenes sammensetning og arbeidsform. Dermed vil også styrenes egenutvikling måtte være tilpasset det enkelte styrets forutsetninger og behov. Men strukturelt og prosessuelt vil det være en del fellesnevnere, som styrene bør reflektere og gjennomføre etter bevisste vurderinger, bl.a. følgende tiltak:
 • Avslutt hvert styremøte med noen minutters refleksjon hvordan styremøtet har vært gjennomført, med henblikk på forbedringer i neste styremøte.
 • Gjennomfør en årlig systematisk styreevaluering, for å identifisere muligheter og tiltak til forbedring og utvikling for morgendagen.
 • Én gang i året, gjerne i tilknytning til styrebehandlingen av styreevalueringen, vurder hva som vil kreves av styret for morgendagen, og derved også hvilke tiltak som styret bør gjennomføre for å kvalifisere seg for denne fremtiden.
 • Delta på styrekurs, gjerne bedriftsinternt styrekurs i den aktuelle bedriften, som adresserer aktuelle tema og behov for forbedringer i styrets kompetanse og arbeidsform.
 • Enkelte styremedlemmer kan delta i en styrenettverksgruppe for å lære av styremedlemmer fra andre bedrifter.
 • Enkelte styremedlemmer kan delta på videregående styreprogrammer som gir læring både fra den praktiske styreverden og forskningsverden innen corporate governance.
 
Viktige forutsetninger for kontinuerlig forbedringer og utvikling i styrearbeidet
Partnerne i iStyrelsen har lang erfaring med ovennevnte tiltak, både i egenskap som styreledere og toppledere så vel som rådgivere/konsulenter for styrer. På denne bakgrunn har vi erfart at det er noen viktige forutsetninger som må være på plass for at forbedrings- og utviklingstiltakene skal bære frukter:
 • Styreleder må føle «eierskap» til styrets behov for egenutvikling, og må på en proaktiv måte være primus motor når det gjelder planlegging og gjennomføring av tiltak.
 • I tillegg må også daglig leder støtte opp under styrets egenutvikling, både som motivert tilrettelegger og bidragsyter for gjennomføring av aktuelle tiltak.
 • Aktuelle tiltak som nevnt ovenfor må settes inn på styrets årsplan, for å sikre at de blir forberedt og prioritert.
 • Den systematiske styreevalueringen nevnt ovenfor må foretas på en tilpasset måte. Imidlertid anbefales normalt å gjennomføre følgende elementer:
  • Fakta-innhenting (f.eks. nettbasert spørreundersøkelse blant styrets medlemmer og eventuelt daglig leder, eller gjennomføre intervjuer blant de samme). 
  • Det er svært viktig at det her sikres anonymitet og konfidensialitet for innhentede fakta, og at deltakerne er innforstått med formålet med faktaene som gis. Derved sikres troverdighet til faktaene.
  • Analyse (en kompetent analyse av de innhentede fakta, med forslag til forbedrings-/utviklingsmuligheter).
  • Plenumsbehandling i styret av analyseresultatene (med konklusjon om forbedrings-/utviklingstiltak).
  • Gjennomføring av tiltak.
Her kan det være fristende å hoppe bukk over fakta-innhentingen og analysen for å gå rett på plenumsbehandlingen i styret. Det vil være stor synd, da en dermed går glipp av et viktig underlag for styrebehandlingen, som bl.a. kan bringe fram vanskelige men svært viktige forhold, som eksempelvis sensitive relasjoner og holdninger, kritiske oppfatninger om styreledelsen, enkelte som dominerer styremøtene, o.l. Så her har styreleder et viktig ansvar å sørge for et underlag som anonymt frembringer alle viktige forhold før plenumsbehandlingen gjennomføres.
Undersøkelser har også vist at analysen av innhentede fakta bør gjøres av person med solid styrekompetanse. Dette for å kunne identifisere potensielle forbedringsmuligheter.
 • Utgifter i fbm. enkelte av tiltakene nevnt ovenfor må betraktes som investeringer på lik linje med andre kritiske investeringer i bedriften, og ikke betraktes som unødvendige kostnader.
 
Velkommen til samtale om styrets egenutvikling og -evaluering
Vi står nå foran opptakten til den årlige styreevalueringen, og det er viktig at styret starter planleggingen av hvordan egenevalueringen skal gjennomføres for 2020. Ta gjerne kontakt for å samtale om dette.
___________________________________________________________
Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg på denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 
Eller følg oss på linkedin.